Air Wick Freshmatic Tajemná zahrada náplň 250ml

Air Wick Freshmatic Tajemná zahrada náplň 250ml

objem 250ml, náplň do osvěžovače vzduchu, vůně tajemné zahrady

Cena bez DPH:
111,00 Kč
Cena s DPH:
134,31 Kč

ks
Dostupnost:
SKLADEM
Katalogové číslo:
22938
Záruka:
2 rokyPopis zboží

Náplň do osvěžovače vzduchu Air Wick Pure. Air Wick Pure představují řadu prémiových sprejů s okamžitým účinkem. Díky novému složení bez přidané vody spreje Air Wick Pure neutralizují pachy a naplní Váš domov svěžími a úžasnými vůněmi bez kapiček vody padajících dolů.

Nebezpečí

  • H222 Extrémně hořlavý aerosol.
  • H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
  • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.
  • P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
  • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.